Dovolujeme si oznámit všem zákazníkům, že čtvrtek 17.12. 2015 byl posledním dnem, kdy byly přijímány objednávky 
a které budou do konce roku vyřízeny. Po tomto datu již nebude možné žádné objednávky uskutečňovat, neboť provoz
našeho e-shopu bude ke dni 31.12. definitivně ukončen. Případné reklamace zakoupeného zboží bude možno po celou dobu
trvání záruky řešit dle níže uvedeného Reklamačního řádu.

Děkujeme tímto všem našim zákazníkům za desítky tisíc nákupů a přejeme všem, aby jejich elektrospotřebiče
pracovaly co nejdéle a pokud možno bez jakýchkoli oprav a problémů.

Dále přejeme krásné vánoční i novoroční svátky a mnoho zdraví a štěstí v letech příštích.
 


Reklamační řád

Na naše zboží se vztahuje záruka dle zákona 24 měsíců na zboží, které není zabudováno do finálního zařízení a 6 měsíců, pokud se jedná o náhradní díly, zabudované do finálního zařízení (např. topná tělesa, regulační a spínací prvky a další).

Při reklamací náhradního dílu, určeného pro zabudování do finálního zařízení je třeba věrohodně doložit skutečnost, že uvedený díl byl zabudován odbornou firmou, která vlastní oprávnění pro provádění těchto prací. Takovým dokladem je kopie Montážního listu, Opravenky, Servisního listu nebo jiného dokladu, ze kterého je zřejmé, že byly splněny podmínky pro odborné zabudování náhradního dílu. Pokud bude uvedená podmínka splněna, bude vadný díl přijat k odbornému posouzení reklamace. V opačném případě v souladu s ustanovení Občanského zákoníku záruka uznána nebude!

Doklad o poskytnutí záruky na zboží:
Jako záruční doklad slouží faktura, ze které je zřejmý jak typ reklamovaného zboží, tak i datum zakoupení.

Podmínky pro uplatnění reklamace:
Současně s vadným výrobkem musí být dodán i originální doklad o zaplacení, který je součástí každé zásilky. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Dále je nutno vyplnit a přiložit Reklamační list, který si můžete stáhnout na následujících adresách:

Reklamační list ve formátu .doc
nebo
Reklamační list ve formátu .pdf

Bez těchto dokladů nebude reklamované zboží do reklamačního řízení vůbec přijato.
Reklamovaný výrobek musí být dodán kompletní, to jest tak, jak byl prodán, bez jakýchkoli úprav a též bez mechanického poškození.

Zánik nároku na uplatnění záruky:
Prodejce ručí pouze za výrobní vady, ke kterým došlo v záruční době při správné a odborné montáži a ohleduplném zacházení s výrobkem a při dodržení návodu k použití. Prodejce neručí zejména za vady způsobené neodbornou instalací náhradního dílu, zjevným mechanickým nebo elektrickým poškozením. Dále nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech.

1. Zařízení bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají jeho původnímu použití, nadměrnou teplotou (tepelná deformace náhradního dílu), vlhkostí (koroze), chemickými (rozleptání povrchu) a mechanickými vlivy (stržené závity nebo zuby, mechanicky ulomené části) včetně nevhodného umístění (přehřátí výrobku).
2. Náhradní díl nebyl odborně zabudován (není doloženo příslušným dokladem), nebo byl poškozen neodbornou instalací, či nevhodným používáním zařízení.
3. Zboží bylo zapojeno do elektrické sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
4. Zboží bylo poškozeno přírodní katastrofou nebo přírodním živlem (povodeň, požár).
5. Zboží bylo poškozeno přepěťovou vlnou v elektrické síti nebo bouřkou.
6. Pokud byla na zboží provedena mechanická či elektrická úprava oproti původnímu stavu.
7. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci k přístroji (např. maximální doba chodu)

Doba pro vyřízení reklamaceí:
Doba pro vyřízení reklamace začíná běžet od chvíle, kdy obdržíme reklamovaný díl se všemi požadovanými dokumenty - viz výše.
Maximální doba vyřízení reklamace je 30 dnů.

Závěrečná ustanovení:
Jestliže bude reklamace uznána jako oprávněná, zákazník se může rozhodnout pro vrácení ceny vadného výrobku,
nebo může požadovat výměnu výrobku za nový.
Peníze za vadné zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem buď bankovním převodem (peníze budou odeslány do 3 dnů po obdržení zásilky)
nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou odečítáme z vracené částky 30,- Kč, které si Česká pošta účtuje za tuto službu.

V případě uplatnění reklamace vadné zboží zašlete na adresu:

ELEKTROSERVIS - Musil
Jeseniova 1144, 290 01 Poděbrady
Kontaktní osoba: Vladimír Musil
email: eshop.esm@post.cz
telefon: 736104982